Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Begrippen en toepasselijkheid

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) “Evectra”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Evectra (Nummer II Straat 3, 6461JA Kerkrade), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82813809
b) “Klant”: het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst aangaat met Evectra.
c) “Bedrijf”: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. d) “Consument”: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
e) “Aanbod”: ieder schriftelijk aanbod van Evectra aan de Klant tot het leveren van Producten en/of het verrichten van Diensten door Evectra, waaronder begrepen offertes van Evectra.
f) “Producten en Diensten”: de producten en diensten die Evectra aanbiedt op het gebied van solar (o.a. installatie van zonnepanelen, onderhoudsservice van zonnepanelen, plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s en carports voor elektrische auto’s) en dakbedekking (o.a. dakrenovaties, dakkapellen, groene daken), gerelateerde producten en aanvullende diensten zoals de installatie en verkoop van airco’s, warmtepompen of infraroodpanelen.
g) “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Klant en Evectra ter zake van het leveren van de Producten en Diensten waarvoor de Klant opdracht heeft gegeven.
h) “Opdracht”: de uitvoering en/of levering van de Producten en Diensten van Evectra aan de Klant. i) “Schriftelijk”: per gewone post, per aangetekende post of per e-mail.
j) “Opdrachtbevestiging”: de schriftelijke bevestiging van Evectra aan Klant, waarin Evectra bevestigt welke Producten en Diensten voor welke prijs en tegen welke voorwaarden worden geleverd.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Evectra en elke Overeenkomst tussen Evectra en de Klant.
1.3. De Klant gaat automatisch akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op toekomstige aanvragen, offertes, aanbiedingen, verkooporders, overeenkomsten en alle andere rechtshandelingen met Evectra. De Klant en Evectra hoeven dit niet steeds (expliciet) opnieuw overeen te komen.
1.4. Eventueel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien zij schriftelijk door Evectra zijn bevestigd en zijn slechts van toepassing op de Overeenkomst waarin of in verband waarmee zij worden overeengekomen en dus niet op eventuele toekomstige aanvragen, offertes, aanbiedingen, verkooporders, overeenkomsten of overige rechtshandelingen.
1.5. De toepasselijkheid van (inkoop- en andere) voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Evectra de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
1.6. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en van toepassing. Evectra en Klant zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
1.7. Indien Evectra niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Evectra in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Offertes en overeenkomsten

2.1. Elk Aanbod van Evectra is vrijblijvend, dat wil zeggen: Evectra is pas gebonden indien de opdracht schriftelijk aan Klant is bevestigd in de Opdrachtbevestiging.
2.2. Offertes van Evectra zijn maximaal 14 dagen geldig en komen na ommekomst van die termijn te vervallen. Indien er in de offerte een kortere termijn vermeld wordt dan geldt deze termijn.

Offertes zijn steeds onder voorbehoud van beschikbaarheid van materialen. Indien de prijsstijging van materialen na acceptatie van de offerte door de klant hoger is dan 5% ten opzichte van de eerdere materiaalprijs, dan is Evectra gerechtigd dit bij de Klant in rekening te brengen.
Evectra zal de Klant daarover vooraf schriftelijk informeren.

2.3. Evectra is niet gehouden aan een offerte of aan een aanbod via haar website, indien de Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat de offerte of het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan dergelijke vergissingen of verschrijvingen kan de Klant geen rechten ontlenen.

2.4. Acceptaties van offertes door de Klant gelden als onherroepelijk. Dit betekent dat orders die al – middels een Opdrachtbevestiging – zijn aanvaard door Evectra niet door de Klant kunnen worden geannuleerd zonder de schriftelijke toestemming van Evectra. Indien de Klant een Consument is dan geldt er wel een bedenktijd van 48 uur nadat Evectra de Opdrachtbevestiging heeft verstuurd. In het geval dat Evectra de 3 annulering van de Opdracht accepteert, heeft Evectra het recht om de kosten en eventuele uitgaven ten gevolge van de annulering in rekening te brengen bij Klant.

2.5. Indien er sprake is van een speciale aanbieding of korting, dan geldt dit niet automatisch voor opvolgende Overeenkomsten.
2.6. Indien de offerte is gebaseerd op door de Klant verstrekte gegevens en deze gegevens onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, of deze gegevens naderhand worden gewijzigd, dan heeft Evectra het recht om de in de offerte vermelde tarieven, levertijden en/of prijzen aan te passen. Klant is verplicht om de gewijzigde omstandigheden te accepteren en te voldoen aan de gestelde betalingsverplichtingen.

2.7. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Evectra pas als en in zoverre Evectra dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.8. Eventuele of beweerde onjuistheden in de Opdrachtbevestiging dienen binnen vijf werkdagen na de datum van de bevestiging door de Klant schriftelijk aan Evectra te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 3 – Documentatie

3.1. De in de catalogi, prijslijsten, aanbiedingen, afbeeldingen, tekeningen, schema’s en andere bescheiden van Evectra vermelde gegevens met betrekking tot maten, gewichten en andere hoedanigheden van onze producten zijn slechts indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

3.2. De auteursrechten op de in lid 1 bedoelde documentatie en op al hetgeen door Evectra wordt gepubliceerd komen toe aan Evectra en worden niet overgedragen aan de Klant.

3.3. De publicaties van Evectra mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Evectra worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of aan derden ter inzage worden gegeven.

Artikel 4 – Prijzen en (aan)betaling

4.1. De prijzen die in aanbiedingen/offertes van Evectra zijn vermeld inclusief BTW. Bij 0% btw wordt dit vermeld.
4.2. Voor Producten en Diensten die op verzoek van de Klant op basis van spoed of buiten kantooruren uitgevoerd (moeten) worden, kan Evectra een toeslag rekenen. Evectra zal dit voorafgaand schriftelijk aan de Klant laten weten.

4.3. Indien een reeds ingeplande afspraak door de Klant wordt geannuleerd binnen 24 uur voorafgaand aan de aanvangsdatum en -tijd, is Evectra gerechtigd om de daarvoor 4 gereserveerde tijd in rekening te brengen bij de Klant, op basis van het in de Opdrachtbevestiging genoemde uurtarief en de reeds gemaakte kosten ter zake de uitvoering van de Overeenkomst.
4.4. De Klant is verplicht om omgaand nadat Evectra de opdracht schriftelijk aan Klant heeft bevestigd in de Opdrachtbevestiging, een aanbetaling te doen ter hoogte van 35% van het bedrag van de verkooporder. De overige 65% van het factuurbedrag dient Klant achteraf te voldoen, binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum.
4.5. Van lid 4.4. kan worden afgeweken indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
4.6. Wanneer de Klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan zijn verplichting, is de Klant in verzuim. Voor Bedrijven geldt dat zij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn. Consumenten ontvangen een nadere ingebrekestelling met een nieuwe betalingstermijn en indien wederom niet voldaan aan de betalingsverplichting is de Consument in verzuim.
4.7. Vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke (handels)rente verschuldigd aan Evectra. Vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening zal de Klant ook de vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
4.8. De facturen van Evectra zijn – zonder ingebrekestelling – onmiddellijk en integraal opeisbaar:

 •   indien Klant in staat van faillissement geraakt of (voorlopige) surséance van betaling vraagt;

 •   indien de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op de Klant van toepassing wordt

  verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd

 •   wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van Klant wordt gelegd

 •   wanneer de Klant overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van

  bovengenoemde situaties intreedt, is Klant gehouden om Evectra hiervan onmiddellijk op de

  hoogte te stellen.
  4.9. Door Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als Klant vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5 Artikel 5 – Meerwerk en wijzigingen

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van de Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het door de Klant gewenste resultaat te komen, is de Klant verplicht om meerwerk te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Evectra is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van de Klant verlangen dat daarvoor een aanvullende Overeenkomst wordt gesloten.

5.2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de Producten en Diensten, zal Evectra de Klant informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van het meerwerk.
5.3. Indien en voor zover voor bepaalde Producten en Diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Evectra gerechtigd om deze kosten, na overleg met de Klant, in rekening te brengen bij de Klant.

5.4. Evectra is gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst te weigeren indien dit gevolgen heeft voor de kwaliteit en/of kwantiteit voor de Producten en Diensten.

Artikel 6 – Levering en levertijd

6.1. Levertijden en termijnen in de offerte van Evectra zijn uitsluitend indicatief. Voor leveringen buiten Nederland gelden langere levertijden. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de Klant nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet-nakomen van enige verplichting welke voor Klant uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

6.2. De indicatieve levertijd gaat pas in nadat Evectra de opdracht schriftelijk heeft bevestigd in de Opdrachtbevestiging, alle formaliteiten voor de aanvang van de werkzaamheden zijn vervuld en de Klant de (naar het oordeel van Evectra) voor de uitvoering van de opdracht vereiste gegevens volledig heeft aangeleverd. De levertijd gaat bovendien in alle gevallen pas in, indien Klant de aanbetaling ter hoogte van minimaal 35% van het bedrag op de Opdrachtbevestiging heeft overgemaakt (zie artikel 4.4. hierboven).

6.3. Evectra is gerechtigd de Overeenkomst in haar geheel dan wel in gedeelten uit te voeren. In dit geval is Evectra gerechtigd om per factuur, betrekking hebbende op de 6 uitvoering van een deel van de Overeenkomst, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

Artikel 7 – Uitvoering van de overeenkomst en verplichtingen van de Klant

7.1. Evectra zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren.
7.2. In overleg met de Klant worden verschillende afspraken gemaakt om (i) een schouw uit te voeren (ii) de werkzaamheden daadwerkelijk uit te voeren en (iii) het werk op te leveren. Hierbij is de agenda van Evectra leidend. Afspraken zoals bedoeld in dit artikellid kunnen slechts worden geannuleerd of gewijzigd na voorafgaand overleg met Evectra.

7.3. Bij de levering van de Producten en Diensten is Evectra niet verplicht om de aanwijzingen van de Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen van de Klant meerwerk opleveren, dan geldt artikel 5 hiervoor.
7.4. Het is Evectra is te allen tijde toegestaan om bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen.

7.5. Indien Evectra niet met de werkzaamheden kan starten op de overeengekomen datum, omdat het dak nog niet gereed of niet toegankelijk is, dan zal Evectra de vertragingsschade bij de Klant in rekening brengen. De vertragingsschade bestaat uit het uurtarief van de werknemers van Evectra te vermeerderen met de misgelopen omzet over de periode waarin Evectra haar werkzaamheden niet heeft kunnen starten.

7.6. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het dak van de onroerende zaak van de Klant gerenoveerd dient te worden (waaronder tevens wordt verstaan het vervangen of repareren van dakpannen) én een dergelijke renovatie geen onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst met de Klant, dan komen de kosten van dakrenovatie uitsluitend voor rekening van de Klant. Pas nadat het dak gerenoveerd is, kan Evectra de werkzaamheden hervatten. Evectra is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt als gevolg van deze vertraging. Indien er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan geschiedt dit steeds in overleg tussen Evectra en de Klant.

7.7. Indien de Klant geen eigenaar is van de onroerende zaak waar de Producten of Diensten betrekking op hebben, dan kan er geen Overeenkomst tot stand komen. Een reeds gesloten Overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien na het sluiten van de Overeenkomst blijkt dat de Klant geen eigenaar is van de onroerende zaak. Evectra en de klant kunnen uitsluitend schriftelijk hiervan afwijken, bijvoorbeeld indien de Klant op 7 verzoek van Evectra een ondertekende akkoordverklaring van de eigenaar van de onroerende zaak kan overleggen.

7.8. De Klant is zelf volledig verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunning(en) (indien van toepassing) en zorgt ervoor dat de vergunning(en) uiterlijk op de datum van levering en plaatsing van de Producten/Diensten aanwezig is. De kosten van eventuele vergunning(en) komen voor rekening van de Klant.
7.9. Vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst staat de Klant ervoor in dat het dak, de gevel, de aansluiting en de groepenkast van de Klant voldoen aan de vooraf door Evectra opgegeven technische specificaties.
Indien dat niet het geval is, komen alle bijkomende kosten en eventuele schade en/of vertraging voor rekening en risico van de Klant.

7.10. De Klant is verplicht om ervoor te zorgen:

 1. dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden tijdig

  op de door Evectra aangegeven wijze aan Evectra ter beschikking worden gesteld;

 2. dat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden tijdig

  op de door Evectra aangegeven wijze aan Evectra ter beschikking worden gesteld;

 3. dat Evectra op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de

  Producten en Diensten geleverd worden en om ervoor te zorgen dat de locatie voldoet aan de geldende (veiligheids)eisen. Bij gebreke hiervan is Evectra gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten zolang hieraan niet voldaan is. In dat geval is Evectra niet verplicht om aan de Klant enige (vertragings)schade te vergoeden.

 4. dat Evectra tijdig beschikt over voldoende gelegenheid en ruimte voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en/of hulpmiddelen;

 5. dat Evectra op de werklocatie beschikt over een geschikte ruimte voor opslag van gereedschappen en machines zonder dat beschadiging en/of diefstal kan plaatsvinden;

 6. dat er op de werklocatie voldoende voorzieningen aanwezig zijn voor het juist en volledig inzamelen van afval;

 7. dat de werklocatie in zodanige staat is dat Evectra ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;

 8. dat er op de werklocatie aansluitingen aanwezig zijn voor elektriciteit, gas en water. De kosten daarvan komen voor rekening van de Klant. Dat geldt ook voor verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval.

 9. dat er op de werklocatie de door Evectra en haar werknemers en/of (onder)aannemers gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hiervoor kosten aan Evectra in rekening worden gebracht.

 10. dat hij Evectra tijdig vóór uitvoering van de Overeenkomst op de hoogte stelt van de ligging van de kabels, leidingen enzovoorts die op de werklocatie aanwezig zijn. Indien de Klant dit niet tijdig doorgeeft en er ontstaat vervolgens schade als gevolg van de onwetendheid van Evectra, dan komt deze schade volledig voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 8 – Service en onderhoud

8.1. Evectra zal slechts onderhoud verrichten aan de geleverde Producten (waaronder begrepen het monitoren/updaten van de software) indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen Partijen daarover expliciet hebben afgesproken, al dan niet in een separate Overeenkomst terzake onderhoud.

8.2. Indien er sprake is van een met de Klant gesloten onderhoudscontract, dan geldt dat contract voor de duur van 12 maanden. Na ommekomst van deze periode van 12 maanden wordt het

onderhoudscontract stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd, tenzij één van Partijen het onderhoudscontract schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Opzegging geschiedt telkens tegen het einde van de kalendermaand.
8.3. Evectra is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, fouten of andere storingen, die het gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud aan het door Evectra geleverde product.

8.4. De Klant is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen schriftelijk te melden aan Evectra, met daarbij een gedetailleerde omschrijving van de (mogelijke) oorzaak, waarna Evectra overeenkomstig haar gebruikelijke procedures de gebreken naar haar beste kunnen zal herstellen. Indien wenselijk is Evectra gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met de Klant een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden. Alsdan is Evectra niet in verzuim.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1. De eigendom van alle door Evectra geleverde Producten gaat pas op de Klant over zodra al hetgeen dat de Klant aan Evectra is verschuldigd uit hoofde van enige met Evectra gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, met inbegrip van eventuele renten en kosten, is voldaan.

9.2. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien de eigendom nog niet volledig op Klant is overgegaan.
9.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten, dan wel rechten op die Producten willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Evectra omgaand en schriftelijk daarvan op de hoogte te stellen.
9.4. Voor het geval dat Evectra de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Klant reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming en machtiging aan Evectra en aan door Evectra aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Evectra zich bevinden en om die zaken mede terug te nemen.
9.5. Evectra heeft het recht om de door Klant aangekochte Producten onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Evectra. Nadat Klant alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Evectra zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, te leveren aan de Klant.
9.6. Indien overeengekomen dient de Klant zorg te dragen voor een adequate verzekering van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen brand, ontploffingsgevaar, diefstal en waterschade.

Artikel 10 – Onderzoek door Klant en reclame

10.1. De Klant dient de geleverde Producten terstond, op dezelfde kalenderdag, na ontvangst door of namens hem nauwkeurig te testen en proef te laten draaien, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer worden gesteld.

10.2. De Klant is verplicht om te onderzoeken op welke wijze het Product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Evectra is niet aansprakelijk voor schade of waardevermindering die ontstaat door het verkeerd gebruiken van het Product door de Klant.

10.3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen zeven kalenderdagen na levering aan Evectra te worden gemeld, per aangetekende brief dan wel per e-mail via info@evectra.nl. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens Evectra ter zake zichtbare gebreken.
10.4. Onzichtbare gebreken zijn gebreken die de Klant bij een grondige inspectie en het proefdraaien van de ontvangen Producten niet heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Dergelijke onzichtbare gebreken dienen door de Klant aan Evectra te worden gemeld, terstond na ontdekking, doch in elk geval binnen zeven kalenderdagen. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens Evectra ter zake deze onzichtbare gebreken.

10.5. Indien Klant reclameert is hij verplicht om Evectra in de gelegenheid te stellen om de Producten te (doen) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Klant is verplicht om de Producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Evectra te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.

10.6. De Klant heeft geen recht op reclame of garantie ten aanzien van geleverde Producten die hij inmiddels heeft (door)verkocht.
10.7. De Klant heeft geen recht op reclame of garantie als er sprake is van geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen.

10.8. Eventuele reclames betreffende een deel van de geleverde Producten geven de Klant geen recht tot afkeuring of weigering van alle geleverde Producten.
10.9. Uitsluitend indien de Klant een Bedrijf is: reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

10.10. Ieder recht op garantie of reclame vervalt indien de Producten door of namens de Klant ondeugdelijk of in strijd met door of namens Evectra gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen dan wel indien de gebruikelijke maatregelen/ voorschriften niet in acht zijn genomen, alsmede indien de Klant enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Evectra, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

10.11. Na constatering van een tekortkoming in een product of dienst is Klant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, bewerking, verwerking en/of verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen. Indien de Klant hieraan niet voldoet, vervalt elk recht op garantie of reclame.

Artikel 11 – Garantie

11.1. Evectra staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten en Diensten in overeenstemming met hetgeen Klant krachtens de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. 11.2. Productgarantie zonnepanelen en omvormers: de Garantie op geleverde Producten is beperkt tot de fabrieksgarantie van het betreffende Product. Garanties strekken nooit verder dan hetgeen door de fabrikant wordt verstrekt of dan hetgeen expliciet is overeengekomen. Ingeval van strijdigheid prevaleert de garantie zoals deze door de fabrikant is verstrekt.

11.3. Garantie op de installatie van zonnepanelen: op de door Evectra uitgevoerde installaties (montage) geldt een garantie gedurende 24 maanden, met ingang van de datum waarop de Diensten geleverd zijn. Gedurende deze termijn staat Evectra in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
11.4. Evectra geeft geen vermogensgarantie, dat wil zeggen: het eventueel door Evectra aangegeven rendement is louter indicatief.
11.5. Uitsluitend indien de Klant een Bedrijf is: de Klant kan slechts een beroep doen op door Evectra gegeven garanties indien de Klant volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
11.6. Indien na onderzoek door Evectra blijkt dat de Klant zich terecht beroept op de garantie, zal Evectra zorgen voor kosteloos herstel of vervanging van het (opgeleverde).
Voor zover er daarnaast nog sprake zou zijn van enige bijkomende schade, is de aansprakelijkheidsbepaling van artikel 13 van deze voorwaarden van toepassing. 11.7. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden door of (mede) het gevolg zijn van:

 1. normale slijtage;

 2. het door (personeel van) de Klant niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, dan

  wel door ander dan het normale voorziene gebruik;

 3. onoordeelkundig onderhoud of gebruik door de Klant;

 4. werkzaamheden door derden, montage/installatie of reparatie door derden of door de Klant,

  zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Evectra;

 5. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste

  materialen;

 6. naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van de Klant op maat geproduceerde en

  geleverde producten;

 7. zaken die door de Klant aan Evectra ter bewerking of uitvoering van een opdracht zijn

  verstrekt dan wel in overleg met de Klant zijn aangewend;

 8. door Evectra van derden betrokken onderdelen/grondstoffen, voor zover deze derden geen

  garantie aan Evectra hebben verstrekt;

 9. het verwerken door de Klant van de producten, tenzij Evectra een bepaalde wijze van

  verwerken uitdrukkelijk in haar documentatie, brochures e.d. vermeldt dan wel zonder enig

  voorbehoud schriftelijk heeft toegestaan;

 10. externe factoren, zoals (maar niet beperkt tot) brand, kortsluiting, waterschade, gebreken

  aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, 12 extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties (waaronder schoonmaakmiddelen, verf en bouwmaterialen).

Artikel 12 – Retouren

12.1. Retourzending aan Evectra van verkochte Producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van Evectra. Het (retour)transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. De Producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Klant. Evectra zal de transportkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming zijdens Evectra.

12.2. Maatwerkproducten (waaronder zonnepanelen) alsook Producten die speciaal zijn besteld voor Klant, buiten het reguliere assortiment van Evectra om, kunnen nooit retour worden gestuurd.
12.3. Terugbetalingen aan Klant worden zo spoedig mogelijk verwerkt, uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van de retourzending door Evectra. Terugbetaling geschiedt op het rekeningnummer van Klant dat bij Evectra bekend is.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en beperking daarvan

13.1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Evectra leidt tot aansprakelijkheid van Evectra jegens de Klant of derden, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de in verband met de opdracht door Evectra in rekening gebrachte kosten (eenmaal de factuurwaarde, met uitzondering van de materiaalkosten). Indien de schade gedekt is door de verzekering van Evectra, dan is de aansprakelijkheid van Evectra in ieder geval beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar, vermeerderd met het eigen risico dat Evectra onder de betreffende verzekering draagt.

13.2 Evectra is echter nimmer aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen personen- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet van Evectra.

13.3. Evectra is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
13.4. Evectra is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet of niet goed functioneren van de zonnepanelen door externe oorzaken, waaronder stroomstoring.

13.5. Evectra is niet aansprakelijk voor schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst ontstaat aan asbesthoudende materialen (waaronder, maar niet beperkt tot dakbeschot), noch is Evectra aansprakelijk voor de gevolgschade van schade aan asbesthoudende materialen.
13.6. Evectra is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens de Klant verstrekte gegevens. Evectra is evenmin aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door de Klant ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen en/of andere zaken.

13.7. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor Evectra aansprakelijk is (gebleken), dient Evectra in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van de Klant bij herstel in plaats van schadevergoeding.

13.8. Indien de (gevolgen) van een ondeugdelijke uitvoering van de Diensten te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van zaken afkomstig van de Klant, dan komen de gevolgen voor rekening van Klant, tenzij Evectra haar waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten.
13.9. De Klant is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
13.10. De Klant is aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van schade aan de zaken, gereedschappen, machines, materialen en meer die Evectra in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de Klant heeft gebruikt en/of opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen en meer op de werklocatie.
13.11. Indien tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is, of er komen uit het werk verontreinigde bouwmaterialen, is de Klant aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het Overeenkomst voortvloeiende gevolgen.
13.12. Schade als gevolg van het werken van natuurproducten, zoals het krimpen en uitzetten van hout, leidt niet tot aansprakelijkheid van Evectra, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Herstel van schade als gevolg van het werken van gebruikte materialen geldt als meerwerk.

13.13. Alle aanspraken van de Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Evectra vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Evectra binnen een halfjaar nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 14 – Overmacht

14.1. Indien Evectra door overmacht verhinderd is de Overeenkomst met Klant na te komen, is Evectra gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan enige levertijd (ook al is die steeds indicatief). Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten en rente.
14.2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: (i) overmacht van toeleveranciers van Evectra; (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Evectra zijn voorgeschreven of aanbevolen; (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden; (iv) overheidsmaatregelen; (v) elektriciteitsstoring; (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door cybercriminaliteit en hacking); (vii) natuurrampen; (viii) oorlog en terroristische aanslagen; (ix) algemene vervoersproblemen; (x) werkstakingen in het bedrijf van Evectra; (xi) weersomstandigheden (xii) elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Evectra afhankelijk is.
14.3. Indien de overmachtssituatie langer dan twee maanden duurt, zijn zowel Evectra als de Klant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden door een schriftelijke verklaring. Indien op grond van de Overeenkomst reeds prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar rato afgerekend zonder verdere verschuldigdheid van deze prestaties van elke partij jegens de andere partij.

14.4. Indien Evectra bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd om dit gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren aan Klant. Klant is alsdan gehouden deze factuur te voldoen alsof het betrof een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 15 – Privacy

15.1. Voor zover Evectra bij het uitvoeren van de overeenkomst met Klant persoonsgegevens verwerkt van en in opdracht van Klant, heeft te gelden dat de privacyverklaring van Evectra, zoals te vinden op de website van Evectra (www.evectra.nl) van toepassing is. Dit is een apart document naast deze algemene voorwaarden, maar maakt wel integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Evectra en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2. Alle geschillen tussen Evectra en Klant zullen in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, een en ander behoudens de dwingende bevoegdheid van een andere Nederlandse rechter.

16.3. De werking van elk internationaal verdrag ter zake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, wordt hierbij uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.

Download hier onze Algemene Voorwaarden